Navigation Menu+

Managementrollen

Quinn onderscheidt acht managementrollen. De acht managementrollen corresponderen met het cultuurmodel van Quinn. De rollen lijken tegenstrijdig: stabiliteit en flexibiliteit lijken elkaar uit te sluiten en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor externe groei en ontwikkeling en interne organisatie en stabiliteit. In de werkelijkheid bestaan deze tegenstellingen meestal naast elkaar en is het volgens Quinn mogelijk en zelfs wenselijk om in alle gebieden tegelijk te opereren. Een organisatie kan – en moet? – dus alle rollen tegelijk in huis hebben.

Waar staan de verschillende rollen voor?

In de adhocratische cultuur is de manager die excelleert in de rol van innovator en bemiddelaar het meest effectief.

  • De vernieuwer of innovator is creatief en faciliteert aanpassing en verandering
  • De onderhandelaar of bemiddelaar is politiek scherpzinnig, overtuigend, invloedrijk en krachtig en houdt zich in het bijzonder bezig met het handhaven van de externe legitimiteit en het verwerven van externe resources.

In een marktcultuur is de manager als producent of koersbepaler het meest effectief.

  • De producent is taakgeoriënteerd en werkgericht en motiveert de leden om de productie te laten stijgen en de vastgestelde doelen te behalen.
  • De koersbepaler of bestuurder houdt zich bezig met de planning en het vaststellen van de doelen, bepaalt wat de doelstellingen zijn en stelt duidelijk de verwachtingen vast.

Heeft de organisatie een overwegend bureaucratische cultuur, dan floreert de informatieverwerker en coördinator.

  • De coördinatorhandhaaft de structuur, plant, organiseert en coördineert de inspanningen van het personeel en let op de logistieke en huishoudelijke kwesties.
  • De informatieverwerker of controleurhoudt de prestaties in de gaten en handelt het papierwerk af.

In een organisatie met de sterke familiecultuur opereert de manager als teambouwer en coach het meest effectief.

  • De teambouwer of stimulator moedigt teamwork en cohesie aan, en bemiddelt interpersoonlijke conflicten.
  • De coach of mentor is hulpvaardig en toegankelijk en zet zich in voor de ontwikkeling van mensen door middel van een zorgzame, empathische aanpak.
Ingrediënten voor goed leiderschap - BOOM strategie en communicatie

De manager als…

Koersbepaler/ Bestuurder

Iemand die werkt met planningen en processen, doelen stelt, een gedecideerd initiator is, richting geeft, rollen en taken definieert, alternatieven selecteert, regels en beleid opstelt en instructies geeft. Harde, hard werkende no-nonsense mensen. Competitief ingesteld.
Besluitvaardig.

Producent
Iemand die geacht wordt verantwoordelijkheid te accepteren, taakgericht is. Beschikt over grote betrokkenheid, motivatie, energie en persoonlijke inzet. Verwacht hoge productie ook van anderen. Drijft zijn/haar mensen meedogenloos naar gesteld doel.

Informatieverwerker/ Controleur
Iemand die goed weet wat er intern gaande is. Kent alle feiten en details en analyseert goed. Grote ijver bij het afhandelen van administratie, werken met routine-informatie, Maakt inspectierondes, overzichten en rapporten. Nauwgezette zorg voor details, analyse en controle.

Coördinator
Iemand die de structuur en de doorstroming in het systeem onderhoud. Betrouwbaar. Gericht op taakverlichting door regelen, coördineren en organiseren van personele inspanningen. Kan omgaan met crises en heeft aandacht voor technologische, logistieke en huishoudelijke zaken.

Teambouwer/ Stimulator
Moedigt samenwerking aan, brengt teamwork tot stand. Is procesgeoriënteerd. Bemiddelt en reduceert geschillen tussen personen. Draagt bij aan de ontwikkeling van samenhang en moreel. Bevordert probleemoplossing dor de groep zelf.

Coach/ Mentor
Ontwikkelt mensen door een zorgzame en meelevende benadering. Een betrokken menselijke rol. Als manager behulpzaam, gevoelig, open en benaderbaar. Helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden. Bied training en scholing aan. Uit waardering en luistert goed.

Vernieuwer/ Innovator
Maakt aanpassingen en veranderingen mogelijk. Herkent belangrijke trends. Gaat af op voorspellingen afgeleid van feiten, ideeën en intuïtief inzicht. Tolereert onzekerheid en risico. Kan anderen enthousiast maken voor nieuwe ideeën. Creatief en slim. Met visie.

Onderhandelaar/ Bemiddelaar
Handhaaft externe legitimiteit en verwerft productiemiddelen. Imago, reputatie en presentatie zijn belangrijk. Zij geslepen en hebben overtuigingskracht. Bezig met macht en invloed.
Woordvoerders en pleitbezorgers.

Wil je weten in welke managementrollen jij excelleert? Vul dan deze vragenlijst en en je ontvangt binnen 48 uur jouw scores per email.